Alumnae Scholarship

MaryAnn Wurstner Cheney.jpg

Title

Alumnae Scholarship

Description

Mary Ann Wurstner Cheney recalls receiving the Alumnae Scholarship to attend SHA.